Jste připraveni na topnou sezónu?

Otopné období (topná sezóna) začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Pravidla pro vytápění stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Ve skutečnosti může otopné období začít i skončit později či dříve, v závislosti na průměrné teplotě v dané lokalitě. Dodávka tepla začíná, pokud v dané lokalitě poklesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia po dva po sobě jdoucí dny a pokud se ani v následující den neočekává oteplení. 

Pokud si topíte sami, je třeba se na chladné dny řádně připravit. Vlastní topení je sice výhodou, protože nejste závislí na dodavatelích tepla a můžete si dopřát teplo, kdykoli potřebujete, nicméně vlastní vytápění vyžaduje více zodpovědnosti. Každý, kdo je provozovatelem spotřebiče paliv (plynového kotle, kamen, krbu, …), si musí minimálně 1x ročně nechat oprávněnou osobou, resp. osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oblasti kominictví, zkontrolovat spalinovou cestu. Kontroly jsou důležité z hlediska ochrany zdraví, života a majetku osob. Oprávněná osoba je povinna vám do 10 pracovních dnů od provedení kontroly vydat písemnou zprávu o kontrole.

Problematiku čištění, kontroly a revize spalinových cest řeší Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která mimo jiné stanoví četnost čištění a kontrol spalinových cest (závisí na výkonu a typu spotřebiče).


Revize se provádí v těchto případech:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Revizi mohou provádět výhradně revizní technici spalinových cest. Oproti tomu na běžné čištění a kontrolu spalinových cest postačí pozvat si kominíka (osobu s živnostenským oprávněním v oblasti kominictví).

Seznam revizních techniků spalinových cest a další užitečné rady a odkazy najdete na našich webových stránkách v odborné části Čištění, kontrola a revize spalinových cest.


Čištění a kontrola spalinových cest:

Jsou to pravidelně se opakující činnosti a zákon stanovuje jejich provedení v těchto lhůtách:

Lhůty čištění spalinových cest_2.JPG

Budete-li zanedbávat pravidelné čištění a kontroly spalinových cest, může dojít k požáru způsobenému zahořením sazí ve znečištěných spalinových cestách (zejména u spotřebičů na pevná paliva), nebo také k otravě oxidem uhelnatým (u spotřebičů na plynná paliva). Navíc riskujete, že vám pojišťovna, v případě vzniku škodní události, neuhradí vzniklou škodu a navíc vám může být vyměřena pokuta za nesplnění povinnosti stanovené zákonem.


Požáry způsobené zahořením spalinových cest

Během topné sezóny 2020/2021, tedy období od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021, došlo k 1 387 požárům způsobených provozem komínů. Od září do prosince 2020 jich bylo 504 a od ledna do května 2021 dokonce 883. Oproti stejnému otopnému období předchozího roku (2019/2020), kdy jsme zaznamenali celkem 1147 požárů způsobených v souvislosti s komíny, došlo k nárůstu o 240 případů.

V roce 2020 vzniklo celkem 1352 požárů (nárůst o 33,7 %, oproti roku 2019) způsobených nevyhovujícím technickým stavem komína. Tento počet požárů je nejvyšší za několik posledních let. Nejčastěji došlo ke vznícení sazí a jisker z komína (1207), k požáru v důsledku nevhodné konstrukce komínu (79), k zahoření trámu zazděného v komíně (37), či v důsledku spár v komíně (29). Celková výše škod se vyšplhala na téměř 46 milionů Kč a 14 osob se zranilo.

Celý článek (zdroj)