Nabídka služeb v požární ochraně

Prevence:
Pravidelné preventivní požární prohlídky, včetně návrhů k odstranění zjištěných nedostatků
Zpracování a vedení předepsané dokumentace PO
Výkon osoby odborně způsobilé v PO, školení v PO
Poradenství, konzultace (pro smluvní klienty ZDARMA)
Audity z hlediska zabezpečení požární ochrany
Zastupování klienta a hájení jeho zájmů při jednáních s orgány státního dozoru.

Revizní a Kontrolní činnost:
Kontroly, opravy a údržba hasicích přístrojů, včetně periodických tlakových zkoušek
Kontroly, opravy a údržba zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty a suchovody), včetně tlakových zkoušek
Revize a kontroly plynových rozvodů
Revize elektroinstalace, odstraňování závad zjištěných revizí
Revize hromosvodové soustavy, odstraňování závad zjištěných revizí
Revize a kontroly zařízení pro odvod tepla a kouře (stabilní odvětrávací zařízení)
Revize a kontroly EPS
Kontroly dalších požárně bezpečnostních zařízení (protipožární dveře, požární ucpávky, požární klapky, požární stěnové uzávěry atd.)
Evidence všech provedených revizí, kontrol, zkoušek a prohlídek a převzetí smluvní odpovědnosti za včasné a řádné provedení následujících.

Dodávky, montáže, prodej:
Hasicí přístroje včetně příslušenství
Náhradní díly pro hasící přístorje
Hydrantové systémy, výbavy hydrantů, včetně náhradních dílů
Zabezpečení hasicích přístrojů a hydrantů proti krádeži předepsaným způsobem
Bezpečnostní a informační značení