Informace o výsledcích kontrol provedených Hasičským záchranným sborem ČR v roce 2017

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/201S Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o kontrolách, které provedl Hasičský záchranný sbor ČR v roce 2017 v rámci výkonu státního požárního dozoru.

Hasičský záchranný sbor ČR provedl v roce 2017 celkem 12 987 kontrol a úkonů předcházející kontrole. Z uvedeného počtu bylo provedeno

 • 829 komplexních požárních kontrol,
 • 9655 tematických požárních kontrol,
 • 133 kontrolních dohlídek a
 • 2370 úkonů předcházejících kontrole.

Celkově bylo zjištěno 5992 kontrol s nedostatky a 4625 kontrol bez nedostatků.

Kontrolující příslušníci zjistili jako nejčastější nedostatky

 • neprovozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení,
 • neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům,
 • nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností a technologických postupů,
 • neoznačování nebo chybné označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami,
 • užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem, který byl vydán k jejímu užívání, a
 • neudržování dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem.

Do celkového počtu a výsledků kontrol provedených v roce 2017 jsou zahrnuty i výsledky dlouhodobých a mimořádných tematických kontrolních akcí, které vyhlásilo MV – GŘ HZS ČR plošně na celém území České republiky. Jednalo se o

 • kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v prostorách památkových objektů,
 • mimořádné kontroly zaměřené na provozovatele restauračních zařízení a heren.

Činnosti v památkových objektech byly podrobeny stejně jako v předchozích letech kontrolám v rámci dlouhodobého kontrolního úkolu, který je plánován do roku 2019 a má za cíl zvýšení úrovně požární ochrany kulturního dědictví. V objektech kulturních památek proběhlo celkem 195 kontrol. Z toho bylo 86 kontrol bez nedostatků a 107 kontrol vykázalo nedostatky. Celkem bylo zjištěno 382 nedostatků. Stejně jako v předchozích letech, i v loňském roce se ukázalo, že v památkových objektech nejsou dostatečně prováděny pravidelné preventivní požární prohlídky, chybí nebo je nedostatečně provedeno označení nouzových východů, směrů úniku, rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu a uzávěrů vody a plynu. Uvedená zařízení nejsou mnohdy snadno přístupná.

Obdobně jako v roce 2015 a 2016 byly i v roce 2017 kontrolovány prostory restauračních zařízení včetně heren, a to v součinnosti několika správních úřadů. Organizátorem akce byla Policie ČR. Kontroly byly zaměřeny na zjištění aktuálního stavu požární bezpečnosti v prostorách restauračních zařízení a hernách v průběhu jejich provozní doby. V roce 2017 bylo provedeno 481 kontrol, z toho bylo 361 kontrol s nedostatky. Celkově bylo zjištěno 1082 nedostatků. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti označení a přístupnosti rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody a plynu a v umístění a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů a dále v označení čísla tísňového volání (požární poplachové směrnice).

Pozn. Podrobné statistiky kontrol provedených v roce 2017 hasičskými záchrannými sbory krajů (dále jen „HZS krajů“) jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých HZS krajů. Celková statistická data budou publikována na webových stránkách MV – GŘ HZS ČR a vydána jako příloha časopisu 112.

Zpracoval: kpt. Ing. Jitka Picková
Datum: 13. 2. 2018

Celý článek (zdroj)