HZS ČR připravuje změnu provozování pultů centralizované ochrany

Jedná se o systém, díky kterému se hasiči dovídají, pokud ve významně požárně nebezpečném objektu vznikne požár. 

Objekty se se specifickým rizikem vzniku požáru (vznik a šíření požáru, přítomnost velkého počtu osob…), musí být vybaveny elektrickou požární signalizací (EPS) – jedná se například o shromažďovací prostory, zdravotnická zařízení, výrobní objekty a další. Cílem je, aby vzniklý požár byl co nejrychleji detekován a byla zahájena např. evakuace osob či zásah hasičů. Provozovatel takovéhoto objektu musí zajistit buď fyzickou přítomnost osob, které sledují signalizaci EPS, nebo zajistit přenos signálu z EPS na „pult centralizované ochrany“ (PCO) u Hasičského záchranného sboru ČR (HZS). Připojení objektu není jenom o přenosu signálu na PCO u HZS, ale také o systému nenásilného vstupu hasičů do objektu, identifikace místa požáru a jeho rychlého uhašení.

V reakci na potřebu sjednocení systému připojování objektů na PCO u Hasičského záchranného sboru ČR a otevření trhu je od loňského roku připravována změna v této oblasti. Zatímco doposud byl rozdílný přístup jednotlivých HZS krajů k provozování PCO, jak z hlediska vlastnictví vyhodnocovací části PCO, tak zajištění připojení a provozu PCO, je nezbytné do budoucna nastavit jednotná pravidla.  V některých krajích zajišťoval službu připojení k PCO pouze jeden soukromý subjekt v některých krajích jich bylo více. Provozovatel objektu s EPS tak musel využít pro připojení pouze tento subjekt/subjekty, což mohlo mít negativní vliv na stanovení ceny za danou službu, a to i přes skutečnost, že poplatek, který si HZS účtuje je jednotný v celé ČR. Na druhé straně existují zákonné výjimky, kdy např. v případě objektů pro poskytování vybraných sociálních služeb nebo u vybraných kulturních památek je ze strany HZS kraje tato služba realizována zcela zdarma, tedy na úkor státu. Nicméně jak bylo zmíněno, i přes jednotné stanovení ceny za službu ze strany HZS vznikaly rozdíly, a to díky přístupu jednotlivých soukromých provozovatelů přenosových cest a vyhodnocovacího zařízení, což jednoznačně vyvolalo potřebu otevření trhu více provozovatelům.

Zásadní změna spočívá v tom, že vlastníkem vyhodnocovací části PCO bude HZS kraje. Soukromé subjekty, které chtějí zajišťovat přenosovou cestu budou moci po splnění obecných organizačně technických podmínek tuto službu nabízet kdekoliv na území ČR. Provozovatel objektu s EPS si tedy bude sám vybírat prostřednictvím koho a za jakou cenu zajistí přenos na PCO u HZS. Toto vnímáme jako zásadní atribut k otevření trhu v dané oblasti, a to tím způsobem, že prostřednictvím koho a za kolik bude objekt připojen nebude určovat HZS kraje, ale sám provozovatel objektu s EPS. Provozovatel objektu s EPS si tedy sám zvolí provozovatele přenosové cesty, který zajistí přenos signálu na vyhodnocovací část PCO u HZS kraje. Odpovědnost za přenos informace na PCO u HZS kraje bude však na základě takovéhoto smluvního vztahu stále na provozovateli objektu s EPS.

Na následujícím obrázku je vidět převažující současný stav a budoucí stav. Nyní přenosovou cestu zajišťuje soukromý subjekt, který provozuje nebo pronajímá HZS kraje vyhodnocovací část PCO, pokud ji daný HZS kraje nevlastní. Připojení v daném kraji je možné pouze prostřednictvím jednoho provozovatele, jsou ale kraje, kde působí několik takovýchto provozovatelů.
pco-schema.png

Změna přinese to, že ve všech krajích bude HZS vlastnit vyhodnocovací část PCO a soukromí provozovatelé přenosové cesty budou zajišťovat připojení k tomuto PCO.

V současné době je v České republice připojeno k PCO několik tisíc objektů a přechod na nový systém si tak vyžádá delší časové období. Našim finálním cílem je nejenom otevřít trh v dané oblasti, ale také nevytvářet další náklady na straně provozovatele objektu s EPS, např. nutnosti změnit technologii přenosu či dalšími náklady.

Jako první jsou pořizovány ze strany HZS krajů nejrozšířenější technologie. Jedná se o technologie NAM a RADOM. Tyto české technologie mají největší zastoupení mezi aktuálně připojenými objekty (89%) a umožní nám zmiňované sjednocení systému provést co nejefektivněji za přijatelných cenových podmínek. Zbývajících 11% objektů využívá rozhraní technologie TELENOT pouze na území hlavního města Prahy, kde budou vedena další jednání, jakým způsobem realizovat systém připojení na PCO. Je možné, že zákazníci využívající tuto technologií přejdou z důvodů otevření trhu a tím levnějšího provozu na jinou technologii nebo stávající výrobci NAM a RADOM začnou jednat o možné konverzi a příjmu standardu TELENOT prostřednictvím jimi vyvíjených českých systémů. Našim cílem je v první fázi vyjít vstříc zákazníkům využívajícím nejrozšířenější technologie NAM a RADOM, a v dalším řešit postupně v rámci překlenovacího období území hlavního města Prahy, kde mimo jiné bude nutno posoudit, zda všichni provozovatelé objektů s EPS jsou opravdu povinnými subjekty ze zákonných předpisů.  

HZS bude nově také uzavírat smluvní vztah o připojení objektu k PCO pouze s provozovatelem objektu s EPS, který HZS sdělí, prostřednictvím kterého subjektu bude zajišťovat přenos signálu na PCO u HZS ČR. Provozovatel přenosové cesty nebude platit žádné poplatky vůči HZS za to, že je mu umožněno provozovat přenosovou cestu, vůči bude hradit pouze náklady spojené s umístěním zařízení (přijímače) v prostorách HZS a spotřebovanou energii.

HZS krajů umožní jakémukoliv subjektu, který splní základní organizačně technické podmínky (jež budou nezávisle na HZS posouzeny) a bude mít k dispozici potřebnou infrastrukturu, tuto službu nabízet kdekoliv na území ČR.

Nastavení nového systému vnímáme jako nezbytné především k tomu, aby výdaje, které jsou účtovány za přenos signálu vůči provozovatelům EPS reguloval trh, nikoliv HZS ČR.

Celý článek (zdroj)