Den požární bezpečnosti a důležitost požárně bezpečnostních zařízení

Pátek 13. je již tradičně vyhlašován Českou asociací hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti, ve snaze „zlomit“ pověru o nešťastném pátku třináctého, neboť každý z nás může něco udělat pro své bezpečí, a my hasiči zase chceme ukázat svojí připravenost na mimořádné události, propagovat požární ochranu a preventivně působit na veřejnost. Pátek 13. bývá tradičně dnem, kdy se veřejnosti otevírají hasičské stanice, a pořádá se řada akcí pro děti. Letos se bohužel budeme muset bez tohoto doprovodného programu obejít, to ale neznamená, že bychom na Den požární bezpečnosti rezignovali. 

Každoročně je Den požární bezpečnosti zaměřen na nějaké konkrétní téma. Letos budou hasiči poukazovat na důležitost požárně bezpečnostních zařízení v soukromých a veřejných budovách. A co si pod tímto pojmem představit? V praxi se jedná o poměrně širokou skupinu zařízení, která mají za úkol pomoci ochránit životy a zdraví osob a také majetek při požáru. Jsou to jak zařízení pro včasnou detekci a signalizaci požáru, tak taková, která pomáhají rychlé a bezpečné evakuaci osob, tak zároveň i taková, která brání či omezují dalšímu šíření požáru. Patří sem tedy autonomní hlásiče požáru (celým názvem zařízení autonomní detekce a signalizace) nebo elektrická požární signalizace z oblasti detekce požáru. Pro únik osob slouží či napomáhá například evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzový zvukový systém, evakuační rozhlas nebo funkční vybavení dveří (např. paniková madla). Šíření požáru pak brání například požární uzávěry, požární klapky nebo systémy a prvky zvyšující požární odolnost stavebních konstrukcí. A v neposlední řadě sem spadají i zařízení pro potlačení požáru a zařízení pro zásobování požární vodou, například stabilní hasicí zařízení, vnitřní a vnější zdroje požární vody často nazývané hydranty apod.
pátek 13.png

Těmito zařízeními jsou běžně vybavovány prostory staveb. Obecně platí, že kde je větší požární riziko (například větší koncentrace osob), lze očekávat větší četnost a rozmanitost instalace požárně bezpečnostních zařízení. Sofistikovaná požárně bezpečnostní zařízení (například elektrickou požární signalizaci a stabilní hasicí zařízení) můžete dnes běžně vidět v nákupních centrech, ve sportovních halách, kinech, nebo divadlech. Tady všude jsou na základě projektové dokumentace instalována a hasiči takové prostory pravidelně kontrolují.

V domácnostech, jako jsou rodinné domy nebo byty, není četnost a rozmanitost požárně bezpečnostních zařízení tak velká. Můžeme se zde ale setkat například s autonomními hlásiči požáru, kterými musí být vybaveny objekty pro bydlení postavené či rekonstruované po 1. červenci 2008. U starších objektů hasiči instalaci velmi důrazně doporučují. Ze zkušeností hasičů plyne, že právě včasné zjištění vzniklého požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů. Autonomní hlásiče požáru tak výrazně zvyšují šance na přežití. Zejména pak v domácnostech, kde mají požáry vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí, a není nikdo, kdo by požár včas zpozoroval a upozornil na něj ohrožené osoby.

Statistika požárů v domácnostech ale jasně ukazuje, že by lidé vybavení autonomními hlásiči požáru neměli obcházet. Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. Pokud se podíváme na loňský rok, pak došlo k 5 264 požárům v domácnostech, při kterých zemřelo 66 lidí a 720 se jich zranilo. Přímá škoda přesáhla 560 milionů Kč.

Autonomní hlásiče požáru mohou zachránit lidské životy, ale i životy domácích mazlíčků. Navíc, jejich cena není nikterak horentní, pohybuje se v řádech stovek korun a lze je pořídit již za ceny od cca 150 Kč. Cena se samozřejmě odvíjí od toho, jak komplexní zařízení je. Jestli detekuje kouř, zvýšení teploty v prostředí nebo hořlavé plyny, či zda je součástí dalších zabezpečovacích systémů. Ale i základní provedení je z hlediska bezpečnosti často dostačující. Vždy každopádně kupujte hlásič u prověřených prodejců, s českým návodem a certifikací.

Z technického hlediska je autonomní hlásič požáru poměrně jednoduché zařízení, které v jedné krabičce velikosti o něco málo větší než hokejový puk obsahuje všechny potřebné komponenty. Čidla tohoto zařízení dokáží včas detekovat a silným akustickým signálem upozornit na možné nebezpečí. Získáváte tak tolik potřebné vteřiny včas zareagovat, ohrožený prostor opustit a přivolat hasiče. Autonomní hlásiče požáru jsou napájeny běžnou baterií, zpravidla tužkovou či 9V. Instalace hlásiče vám podle přiloženého návodu výrobce nezabere víc než pár minut.

Včasnou detekcí požáru však ještě nemusí být vyhráno. Nesmí se zapomínat, že pro bezpečné uhašení požárů, je nutná kromě včasné detekce i likvidace požárů v jeho počátečním stádiu. Proto je nutné vybavit domácnost i funkčními prostředky pro hašení např. přenosnými hasicími přístroji. Optimální je univerzální přenosný hasicí přístroj (např. práškový), který lze použít i na zařízení pod napětím do 1000 V. Nejmenší požadovaná hasicí schopnost přenosného hasicího přístroje pro rodinné domy je 34 A (v případě, že máte i garáž, tak s minimální hasicí schopností 34 A/183 B). Obvykle se jedná o práškový hasicí přístroj se šestikilovou náplní. Neriskujte koupi hasicího přístroje z neověřených zdrojů, ale oslovte odborníky. Při základní verzi si připravte 700 až 1000 Kč, může to být zanedbatelná částka v porovnání se škodami způsobenými požárem. Při použití se vždy držte návodu, který by měl být uveden na štítku každého hasicího přístroje.

Co tedy v prvních minutách udělat?

1. Nejdůležitější je chránit životy, teprve potom až majetek. Pamatujte, že děti, starší lidé  nebo osoby se zdravotním postižením mohou potřebovat více času a vaši pomoc k opuštění prostor.

2. Pokud to situace dovolí, snažte se o prvotní hasební zásah – hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Vždy je ale nutné použít vhodné hasivo, podle toho, co hoří, např. vodou nikdy nehasíme vznícený olej na pánvi. Při hašení se vždy ujistěte, že vám oheň nezatarasí únikovou cestu!

3. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).

4. Každý požár okamžitě oznamte na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112. Jednoduše uveďte, co se stalo, kde se to stalo a své jméno a přímý kontakt na sebe. Nepokládejte telefon, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.

5. Pokud se evakuujete z požárem postižených prostor, může zdánlivá maličkost, jako je zavření dveří opouštěných prostor zabránit dalšímu šíření požáru, nebo jej může alespoň zpomalit.    

Přejeme vám, ať je pro vás pátek 13. šťastným dnem a ať, také díky dobré prevenci, nikdy pomoc hasičů nepotřebujete.

Celý článek (zdroj)