Požárů, které způsobil nevyčištěný komín, neubývá. Naopak toto číslo stále mírně narůstá.

Během topné sezóny, tedy od října 2018 do konce března 2019 došlo k více než 1 000 požárů komínů. I přes neustálé varování ze strany jak kominíků, tak hasičů, toto číslo dlouhodobě neklesá, naopak meziročně mírně roste. Přitom až za 90% těchto požárů stojí nevyčištěný komín, tedy okolnost, kterou můžeme ovlivnit.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze.

To všechno jsou důvody, proč se HZS ČR dlouhodobě snaží tuto situaci řešit. Do nedávna spoléhali hasiči pouze na nařízení vlády o čištění, kontrole a revizi spalinových cest a na dobrou a úzkou spolupráci se Společenstvem kominíků, od 1. ledna 2016 je naštěstí všechno jinak.

Od nabytí účinnosti nového znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, který mimo jiné upravuje i oblast spalinových cest je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

Zákon ukládá povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.

Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50 000 Kč. Provozovatelům spalinové cesty, která není provozována v souladu se zákonem, může být uložena pokuta do 10 000 Kč (u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).

Ze strany oprávněných osob a revizních techniků spalinových cest se v rámci spolupráce angažuje Společenstvo kominíků ČR, které šíří povědomí o této legislativní změně. Hlavním cílem právní úpravy je zvýšení bezpečnosti provozu spalinových cest. „Hlavní roli“ zde hrají odborníci na tuto problematiku, tj. oprávněné osoby a revizní technici spalinových cest. Proto i Společenstvo kominíků ČR cíleně vzdělává své členy a vysvětluje postupy při zjištění nedostatku a jeho odstranění. Z aplikace právní úpravy plyne, že spolupráce státní správy a odborníků na tuto problematiku nepřináší zahlcení správních úřadů oznámeními o nedostatcích, ale je zárukou, že všechny nedostatky, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob, jsou odstraněny.

Celý článek (zdroj)