Některé požární dveře nezadrží požár ani 7 minut!

Česká obchodní inspekce zahájila kontrolu funkčnosti požárních dveří, které jsou nabízeny na vnitřním trhu, a to na základě podnětu přijatého od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.  

Podnět obsahoval závažné podezření, že některé typy dveří, u nichž výrobce deklaruje požární odolnost, ve skutečnosti tuto deklaraci nesplňují. ČOI následně provedla kontrolu u výrobců a distributorů. Po provedené kontrole dokumentace k výrobkům byly v prodejní síti odebrány vzorky požárních dveří a podrobeny za přítomnosti hasičů a inspektorů zkouškám požární odolnosti (simulace požáru) v akreditované zkušební laboratoři PAVUS, a.s. Výsledek všechny přítomné zaskočil, neboť tři typy výrobků ze 4 odebraných nevyhověly a potvrdilo se podezření hasičů, a tím i oprávněnost jejich podání. Po dalších zkouškách, které byly zaměřeny na materiálové složení požárních dveří, bylo s výrobci nevyhovujících požárních dveří zahájeno správní řízení k přijetí ochranných opatření. Následně bude vedeno řízení o uložení sankce. „U tří ze čtyř výrobků trvalo prohoření dveří místo 30 minut pouze čtvrtinu času, což nestačí v případě vypuknutí požáru k evakuaci osob a dalším opatřením zabraňujícím šíření požáru v objektu,“ upřesnil výsledky zkoušek na tiskové konferenci Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. „Česká obchodní inspekce vyhodnotila 3 typy nevyhovujících požárních dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut jako nebezpečnéstavební výrobky a vede řízení o přijetí opatření, kterým výrobcům ukládá zákaz uvádění těchto výrobků na trh, okamžité stažení již uvedených výrobků z trhu a zpětné převzetí výrobků od spotřebitelů,“ informoval o přijatých opatřeních ČOI Bezecný.

Česká obchodní inspekce obdržela podnět od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, aby prověřila, zda se na trh a dále do staveb nedostávají dveře s deklarovanou požární odolností, které by tuto deklaraci nesplňovaly. V souladu se stavebním zákonem (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), mají být na stavbě použity takové výrobky, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují mimo jiné požární bezpečnost stavby. Dle zjištění hasičů (HZS ČR) nelze při výkonu státního požárního dozoru, tj. při ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb, jednoznačně zjistit, zda příslušné dveře mají deklarovanou požární odolnost, přestože jsou řádně označené. Rovněž nelze bez zkoušek zjistit skutečnou požární odolnost požárních dveří.

ČOI se zaměřila na požární dveře, u nichž výrobce vymezuje určení a použití výrobku jako požární interiérové dveře s klasifikací požární odolnosti EI/EW 30 DP3 (požárně odolné dveře, které jsou určeny pro uzavření trvalých otvorů v požárně dělících konstrukcích, pro účely požární odolnosti, použité v sestavě), používané především jako vstupní dveře do bytů, pro spojení rodinného domu s garáží, apod., a sloužící k uzavírání průchozích otvorů ve vnitřních stěnách. Přesné použití výrobku ve stavbě specifikuje projektová dokumentace.

Na základě podnětu s důvodným podezřením, že jsou na český trh dodávány a distribuovány požární dveře s deklarovanou požární odolností, které ve skutečnosti tuto deklaraci nesplňují, ČOI ve druhé polovině roku 2013 kontrolou ověřila plnění povinností stanovených zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v návaznosti na nařízení vlády č. 163/2002 Sb. při uvádění požárních dveří (stanovených stavebních výrobků) na trh. Tato kontrola proběhla u 10 distributorů a 9 výrobců a v jejím rámci byly v tržní síti odebrány 4 vzorky požárních dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut (dle značení v souladu s § 5 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří).

Laboratorní zkoušky, provedené v listopadu 2013 akreditovanou zkušební laboratoří PAVUS, a. s., prokázaly, že deklarované požární odolnosti 30 minut nevyhověly 3 vzorky ze 4 kontrolovaných. Požární odolnost těchto vzorků se pohybovala v rozmezí 5 až 7 minut, což je cca čtvrtina deklarovaného časového limitu.

Výrobek by měl po dobu deklarované klasifikace požární odolnosti 30 minut zajistit bezpečnost a ochranu zdraví osob. Zejména má omezit vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu, aby mohly osoby a zvířata opustit stavbu, nebo být zachráněny jiným způsobem, a byla zohledněna i bezpečnost záchranných jednotek. U kontrolovaných výrobků byla zjištěna požární odolnost pouze v řádu několika minut, než došlo k porušení celistvosti dveří, což v případě vzniku nežádoucího hoření v objektu znamená šíření požáru do místa pobytu osob.

Tři typy dveří již po 5-7 minutách nebyly schopny odolávat působení požáru pouze z jedné strany, ani při ohřívání z jedné strany zamezit přenosu požáru na neexponovanou stranu, a tím zabránit průniku a výskytu plamenů a horkých plynů na neohřívané straně. Přenosem požáru a přestupem tepla tak mohlo bez zábran dojít ke vznícení neohřívané strany a rovněž ke vznícení materiálu ležícího v jeho blízkosti. Dveře tedy nevytvářely ani nutnou teplu odolnou bariéru, schopnou ochránit osoby v jejich blízkosti. Osobám tak hrozí, že účinkem plamenů utrpí těžké popáleniny, nebo vdechnou horké plyny, což může způsobit poškození plic, s následkem nezvratného poškození zdraví zasažené osoby (trvalé invalidity) nebo smrti.

Provedení zkoušek v akreditované zkušební laboratoři PAVUS, a. s., se účastnili zástupci ČOI a HZS. Výsledky zkoušek byly ČOI předány formou protokolů o zkoušce požární odolnosti k jednotlivým vzorkům.

 

Zkoušené typy dveří s deklarovanou požární odolností:

■ Dřevěné vnitřní dveřní křídlo plné š. 800 mm – typ ADORY I, požární odolnost EW/EI 30 DP3 – výrobce ADOR CZ, s.r.o., odolaly požáru trvajícímu cca 5 minut.

■ Dřevěné vnitřní dveřní křídlo plné š. 800 mm- typ FLAMMA, požární odolnost EI1 30-C; EI2 30-C; EW 30-C/DP3 – výrobce MASONITE CZ, s.r.o., odolaly požáru trvajícímu cca 7 minut.

■ Dřevěné vnitřní dveřní křídlo plné š. 800 mm – typ Standard A1 (konstrukce G01), požární odolnosti EI 30 DP3 – výrobce GERBRICH s.r.o., odolaly požáru trvajícímu cca 7 minut.

 

Jako jediné laboratorní zkoušce požární odolnosti vyhovělo dřevěné vnitřní křídloplné š. 800 mm, požární odolnosti EI 30 DP3 – výrobce Požární centrum s. r. o., které odolalo požáru trvajícímu cca 37 minut.

Po ověření, že tři ze čtyř zkoušených stanovených stavebních výrobků nesplnily základní požadavek nařízení vlády č. 163/2002 Sb., přílohy 1 bodu 2. Požární bezpečnost, dala Česká obchodní inspekce příslušným autorizovaným osobám podnět k přezkoumání vydaných certifikátů výrobků.Závěr z mimořádného dohledu byl, že nebyly zjištěny žádné změny ani odchylky v rámci používaných komponentů a technologie výroby, které by mohly ovlivnit shodu certifikovaného výrobku, a vydané certifikáty tudíž zůstávají v platnosti. Proto ČOI rozhodla o dalším kroku, který by vedl ke zjištění důvodu porušení celistvosti požárních dveří při laboratorních zkouškách již v 5. a 7. minutě. Tím bylo zjištění skutečného materiálového složení tří nevyhovujících vzorků požárních dveří v akreditované zkušební laboratoři – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s. p., Výrobková zkušební laboratoř v Březnici.

Při následném vyhodnocení skutečného materiálového složení vzorků (provedení požárních dveří), byla zjištěna neshoda vzhledem k vydaným stavením technickým osvědčením. Porovnáním doložené technické dokumentace a výsledků měření vzorků byly zjištěny rozdíly mezi provedením výrobků a požadavky technické dokumentace, zkušebním vzorkem a schváleným typem výrobku. Vyhodnocení potvrdilo neshodu vzorků výrobků s vydaným stavebně technickým osvědčením (dále STO) ve všech třech případech. Použité prvky do rámové konstrukce požárních dveří byly výrazně menší oproti vydanému STO, včetně změny rozměrů (zmenšení) a tvarů zpěňující pásky, nebyly dodrženy velikosti spár mezi výplní a rámem křídla, v některých případech bylo rozdílné i zajištění spojení rámů.

Česká obchodní inspekce na základě výše uvedeného vyhodnotila nevyhovující stavební výrobky požárních dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut jako nebezpečné podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. S kontrolovanými osobami je vedeno řízení o okamžitém stažení již uvedených výrobku z trhu a zpětném převzetí výrobků od spotřebitelů.

Dle vyjádření výrobců již byly výrobky v průběhu kontroly ČOI z prodejní sítě staženy.

O návrhu na přijetí ochranných opatření bylo informováno MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a také Ministerstvo pro místní rozvoj. Vzhledem k závažnosti zjištění a jejich možným důsledkům pro spotřebitele bude ČOI v kontrolách a odběrech vzorků požárních dveří pokračovat.

 

Povinnost provozovatelů:

Právnické a podnikající fyzické osoby (provozovatelé), u kterých byla do stavby instalována vadná dveřní křídla, musí provést jejich výměnu. Pokud tak neučiní, bude při preventivní požární prohlídce státního požárního dozoru podle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. postupováno v souladu s § 7 odst. 6:

 „Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.“

 

Doporučení ČOI pro spotřebitele:

Spotřebitel, který si ověří, že má ve své soukromé stavbě instalovány dveře uvedeného typu, se může obrátit na prodávajícího nebo výrobce s požadavkem na zpětné převzetí výrobku (oproti vrácení peněz), případně se dohodnout na výměně za odpovídající výrobek.

 

 

Tisková zpráva převzata od České obchodní inspekce

(podklady poskytl tiskový mluvčí  ČOI Mgr. Jiří Fröhlich)

Převzato (zdroj)