Bezpečnostní značení výtahů

Pro objekty navrhované a projektované podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být výtah, dle ustanovení § 10 odst. 5 této vyhlášky, který slouží k evakuaci, označen bezpečnostním značením  „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být ob­dobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“. Toto se týká i staveb, které byly projektovány již podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Použití bezpečnostního značení výtahů lze v zájmu zvýšené bezpečnosti doporučit i  pro všechny ostatní výtahy z důvodu uceleného bezpečnostního a požárního značení objektu.