POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA - BOZP - Hasící přístroje
Poskytuje komplexní služby v zajištění požární ochrany a bezpečnosti staveb, se zvláštním zaměřením na bytové domy. Tvoří ji tým specialistů s bohatými zkušenostmi v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce, ktery je, společně s kvalitním zaměřením s využitím nejmodernějších technologií, garancí vysoké kvality prováděných dodávek, prací a služeb.
POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA. Filosofií společnosti PO servis s.r.o. je zbavit klienta starostí spojených s požární bezpečností v objektech, které vlastní, spravuje či v nich provozuje činnost. Smluvně společnost PO servis s.r.o. přebírá odpovědnost za řádnjé a včasné prováděnívšech stanovených revizí, kontrol, prohlídek apod. v předepsanách lhůtách. Stejně tak při jednáních s orgány státního dozoru vždy hájí zájmy klienta. V zájmu každého provozovatele či nájemce nemovitosti je řešení požární ochrany nezbytnou součástí klidného spánku. BOZP je součástí naší nabíky, hasící přístroje a revize.

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

Přípravy na pálení "čarodějnic" coby součást Filipojakubské noci jsou v plném tempu. Lidé ovšem mnohdy zapomínají na důležitá opatření, což může vést v lepším případě "pouze" k sankci, v nejhorším případě k tragédii.  

Hasiči každoročně zveřejňují základní rady a pokyny k tomu, aby tradiční pálení čarodějnic bylo pokud možno co nejbezpečnější, avšak každoročně řeší několik událostí s "čarodějnicemi" souvisejícími.

Jedním ze základních mýtů je informace o tom, že vyplněním elektronického formuláře o pálení jsou veškerá opatření splněna. Nikoli! Podnikající fyzické a právnické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah pálení stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování včetně navržených opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který ke stanoveným opatřením může stanovit další podmínky, popřípadě může spalování zcela zakázat. Vyplněním elektronického formuláře (někdy pár minut před podpálením hranice) není možno považovat povinnost za splněnou.

Opakovaně je na vině mnoha úrazů a škod alkohol a nezodpovědnost osob, dohlížejících na bezproblémové spalování. Stanovte osobu zodpovědnou, která bude dohlížet na bezproblémový průběh spalování, pohyb nezletilých osob v blízkosti otevřeného ohně a případné vhazování předmětů do ohniště.

Do čarodějnické hranice nepatří nic mimo látek přírodního charakteru – tedy větví, křovin, kmenů stromů apod. Lakovaný nábytek, křesla, pneumatiky, plasty, pohonné hmoty ropného charakteru apod. do hranice nepatří a jsou v rozporu s předpisy o životním prostředí.

Zajišťování hasicích látek či předmětů až v době nekontrolovaného a nežádoucího rozšiřování ohně je pozdě! Připravte se na případný prvotní hasební zásah před podpálením hranice.

V případě porušení povinností hrozí odpovědné osobě nemalá sankce. Hasiči jako každoročně budou provádět namátkové kontroly ve vybraných lokalitách Středočeského kraje.

Základní rady a doporučení přikládáme  v příloze.

Středočeští hasiči přejí klidnou a pokojnou Filipojakubskou noc.

kpt. Mgr. Libor Pospíšil

krajský vyšetřovatel požárů

Převzato (zdroj)