POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA - BOZP - Hasící přístroje
Poskytuje komplexní služby v zajištění požární ochrany a bezpečnosti staveb, se zvláštním zaměřením na bytové domy. Tvoří ji tým specialistů s bohatými zkušenostmi v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce, ktery je, společně s kvalitním zaměřením s využitím nejmodernějších technologií, garancí vysoké kvality prováděných dodávek, prací a služeb.
POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA. Filosofií společnosti PO servis s.r.o. je zbavit klienta starostí spojených s požární bezpečností v objektech, které vlastní, spravuje či v nich provozuje činnost. Smluvně společnost PO servis s.r.o. přebírá odpovědnost za řádnjé a včasné prováděnívšech stanovených revizí, kontrol, prohlídek apod. v předepsanách lhůtách. Stejně tak při jednáních s orgány státního dozoru vždy hájí zájmy klienta. V zájmu každého provozovatele či nájemce nemovitosti je řešení požární ochrany nezbytnou součástí klidného spánku. BOZP je součástí naší nabíky, hasící přístroje a revize.

Informace o ochraně osobních údajů


dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),  (dále  jen „GDPR“)

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je Petr Špechtner, PO sevis s.r.o., se sídlem Klecany 347, 250 67, Klecany, IČO: 283 66 913  (dále jen „Správce“).

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřencem pro ochranu osobních údajů zprostředkovává společnost PARY s.r.o. , se sídlem Libocká 135/70, Liboc, 161 00, Praha 6, IČO: 649 43 127, kde je pověřencem Martin Bláha, +420 774 563 742, blaha@gdprauditori.cz (dále jen „Pověřenec“).

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje smluvního partnera, jenž je fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem realizace smluvního vztahu se Subjektem údajů při poskytování sjednaných služeb, tzn. zejména vyhodnocování žádosti o uzavření smlouvy, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy). Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění příslušné smlouvy.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než osobám ve smluvním vztahu se společností PO servis s.r.o.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.